Mindflex arbetar med psykologi & hypnos.
Mindflex erbjuder möjligheten att flexa mellan vänster/logisk och höger/kreativ hjärnhalva.
Mindflex erbjuder möjligheten att flexa mellan hög prestation och djup avslappning.
Mindflex erbjuder möjligheten att flexa mellan bilder/strategier/känslor i ett psykologsamtal.

Mind [maind] är ett engelskt ord, som inte kan översättas till svenska. Mind är aspekten av intellekt och medvetenheten som kombineras i tankar, perception, minne, känslor, vilja och fantasi, inkluderat alla omedvetna tankeprocesser. I populärt tal används mind ofta synonymt med ordet tankar, dvs. den privata konversation med oss själva som ständigt pågår ”inne i huvudet”. Det är något som kännetecknas av en privat sfär, där ingen mer än innehavaren har fullt tillträde till innehållet. Ingen annan person kan veta vad tankarna består av. Utomstående kan bara översätta vad individen medvetet och omedvetet kommunicerar. Tidiga teologiska studier fördjupade sig i förhållandet mellan ”mind & soul”, människans övernaturliga och gudomliga kärna som betraktades som en gudagåva.

Flex är en förkortning av flexibilitet. Flexibilitet kan förklaras av orden elasticitet och plasticitet. Materialet deformeras och energi/rörelse/värme bildas. Det elastiska materialet återgår till viloläget. Ett elastiskt material blir plastiskt om det belastas över en viss gräns (sträckgränsen) som är olika för olika material. Det finns forskare inom området neuropsykologi som menar att hjärnan är plastisk. Många människor arbetar målmedvetet med att träna upp sin välfungerande hjärna, genom att tänja på gränserna för hjärnans inlärning, så att den även fortsättningsvis behåller sin kreativitet och vitalitet!

Välkommen till Mindflex!

Kontakta oss